سید

سیدها در روند درمانی همان تأثیرات و مزایای سوزن ها را دارند، با این تفاوت که قدرت تحریک سیدها بسیار کمتر از سوزن و asp و حتی پرس نیدل هاست و بنابراین برای کودکان و سالمندان و افرادی که به هر دلیل دچار ضعف جسمانی هستند، مناسب است.

سیدها در نوع گیاهی و مغناطیسی ساخته شده اند.

گالری

فیلم ها