نخ امبدینگ PDO کات شده 2cm

نخ امبدینگ PDO کات شده سایز 4/0

0

نخ امبدینگ PDO کات شده 2cm

نخ امبدینگ PDO کات شده سایز 2/0

600,000

نخ امبدینگ PDO کات شده 2cm

نخ امبدینگ PDO کات شده سایز 0

600,000

نخ امبدینگ CATGUT کات شده 2cm

نخ امبدینگ CATGUT کات شده سایز 0

600,000

نخ امبدینگ CATGUT کات شده 2cm

نخ امبدینگ CATGUT کات شده سایز 4/0

0

سوزن های امبدینگ

سوزن امبدینگ دسته مشکی

250,000
error: شما اجازه کپی/دانلود این محتوا را ندارید.