نخ امبدینگ PDO کات شده 2cm

نخ امبدینگ PDO کات شده سایز 4/0

0

نخ امبدینگ PDO کات شده 2cm

نخ امبدینگ PDO کات شده سایز 0

0

نخ امبدینگ CATGUT کات شده 2cm

نخ امبدینگ CATGUT کات شده سایز 4/0

0

نخ امبدینگ CATGUT کات شده 2cm

جعبه نخ امبدینگ CATGUT کات شده سایز 2/0

12,500,000

سوزن های امبدینگ

سوزن امبدینگ دسته سبز

300,000
error: شما اجازه کپی/دانلود این محتوا را ندارید.