نخ امبدینگ PDO کات شده 2cm

نخ امبدینگ PDO کات شده سایز 4/0

0

نخ امبدینگ PDO کات شده 2cm

نخ امبدینگ PDO کات شده سایز 2/0

600,000

نخ امبدینگ PDO کات شده 2cm

نخ امبدینگ PDO کات شده سایز 0

600,000

نخ امبدینگ CATGUT کات شده 2cm

نخ امبدینگ CATGUT کات شده سایز 0

600,000

نخ امبدینگ CATGUT کات شده 2cm

نخ امبدینگ CATGUT کات شده سایز 4/0

0

سوزن های CJ

سوزن CJ2525

1,200,000

سوزن های CJ

سوزن CJ2540

1,200,000

سوزن های CJ

سوزن CJ3560

1,500,000
error: شما اجازه کپی/دانلود این محتوا را ندارید.