لامپ TDP پایه دار

100,000,000

لامپ TDP پایه دار
دارای صفحه ای پوشش داده شده با ترکیب عناصر معدنی
کمک به ایجاد محرک های مختلف بیوشیمیایی مفید
تجزیه ساختار ناپایدار مانند سلول های مرده
افزایش عملکرد تنظیمی و افزایش قدرت سیستم ایمنی بدن
مورد استفاده در بیماری های جراحی، پزشکی، زنان و غیره

لامپ TDP پایه دار

100,000,000

error: شما اجازه کپی/دانلود این محتوا را ندارید.