تکنیک زدن سوزن طب سوزنی

سوزن را توسط انگشت های شست و اشاره و وسطی نگه داشته و اغلب انگشت چهارم برای هدایت سوزن به آن تکیه داده می شود. نوک سوزن تقریبا به اندازه …

برای خواندن مقاله وارد مجله هوران طب شوید.

این نوشته در magazine ارسال شده است. این لینک مستقیم به این نوشته است.
error: شما اجازه کپی/دانلود این محتوا را ندارید.